jump to navigation

Seminarski rad August 29, 2009

Posted by diplomski in Uncategorized.
Tags: , , , , , ,
1 comment so far

Seminarski rad, diplomski rad, master rad, projekat, prezentacija, strategija, analiza… Samo izaberite i proverite naš kvalitet.

Cenovnik usluga izrade radova:

Seminarski rad – 1000 dinara

Diplomski rad – od 2500 dinara, u zavisnosti od obima i teme

Master rad – od 4000 dinara, takođe u zavisnosti od tipa istraživanja i obima

Cenovnik za gotove radove sa sledećeg spiska:

Forma seminarskog rada od 300 din

Forma diplomskog rad od 800 din

 1. ADMINISTRATIVNA TEORIJA
 2. AKCIJE I FUNKCIONISANJE AKCIONARSKOG DRUŠTVA
 3. ALGORITMI I STRUKTURE
 4. ANALITIČKI OKVIR ZA IZBOR STRATEGIJE
 5. ANALIZA BILANSA PREDUZEĆA
 6. ANALIZA FIN SITUACIJE PREDUZECA
 7. ANALIZA FINANSIJSKE SITUACIJE
 8. ANALIZA MOGUĆNOSTI I OPASNOSTI
 9. ANALIZA OSNOVNIH PROIZVODNIH FAKTORA
 10. ANALIZA RAZMAKA
 11. ANALIZA SNAGE I SLABOSTI PREDUZEĆA
 12. ANGAŽOVANJE SREDSTAVA
 13. ANTIČKI TEATAR
 14. ARGUMENTI ZA OGRANIČAVANJE TRGOVINE
 15. ARISTOTELOVA ETIKA
 16. ATM
 17. BANKA KAO NOVCANO PREDUZECE
 18. BANKARSKI POSLOVI I ORGANIZACIJA BANKE
 19. BANKARSKI SISTEM SRBIJE
 20. BANKARSKO PRAVO
 21. BANKARSTVO
 22. BANKARSTVO RAZVIJENIH ZEMALJA
 23. BANKARSTVO U SAVREMENOJ PRIVREDI
 24. BANKARSTVO ZEMALJA U TRANZICIJI
 25. BERZANSKA TRZISTA
 26. BERZE
 27. BERZE I BEZANSKO POSLOVANJE
 28. BIHEVIORISTIČKI PRISTUPI (NAUKA O PONAŠANJU)
 29. BILANS  STANJA
 30. BILANS USPEHA
 31. BIOMEHANIKA
 32. BIZNIS PLAN
 33. BLEFIRANJE
 34. BONTON U SPOLJNOTRGOVINSKOM POSLOVANJU
 35. BUDUCNOST DOLARA
 36. BUDZET EU
 37. BUDZET SAD
 38. CARINA KAO OSNOVNI INSTRUMENT CARINSKOG SISTEMA SRBIJE
 39. CARINE
 40. CASE STUDY
 41. CASH FLOW
 42. CENA KOSTANJA
 43. CENE
 44. CENTRALNA BANKA
 45. CENTRALNA BANKA
 46. CENTRALNE BANKE RAZVIJENIH ZEMALJA
 47. CENTRALNE BANKE ZEMALJA U TRANZICIJI
 48. CIKLUS REPRODUKCIJE
 49. CILJEVI ZADACI I FUNKCIJE FINANSIJSKOG MENEDZMENTA U BIZNISU NOVOG DOBA
 50. CISC I RISC
 51. DALJI RAZVOJ MENADŽMENT TEORIJE
 52. DEFINISANJE I SEGMENTACIJA KLJUCNIH KUPACA I PLANIRANJE DUGOROCNE SARADNJE
 53. DEFINISANJE I SVRHA STRATEGIJSKOG MENADŽMENTA
 54. DEFLACIJA
 55. DEPESIJACIJA NOVCA
 56. DEPOZITI U PERIODU TRANZICIJE
 57. DEREGULACIJA BANKARSKOG POSLOVANJA
 58. DETERMINANTE ANGAŽOVANIH SREDSTAVA
 59. DEVALAVACIJA
 60. DEVALVACIJA
 61. DEVIZNO TRZISTE
 62. DEVIZNO TRZISTE
 63. DIJAGNOZA STANJA I PRISTUP TRANZICIJI
 64. DINAMIKA KONKURENCIJE I STRATEGIJSKO REAGOVANJE PREDUZEĆA
 65. DIREKTNA KOMUNIKACIJA
 66. DISTRIBUCIJA VESTI U POKRETNOJ MREZI
 67. DIVIZIONA KALKULACIJA
 68. DODATNA KALKULACIJA
 69. DODATNA METODA KALKULACIJE
 70. DOSADASNJA I BUSUCA PROSIRENJA EU
 71. EFEKT POSTOJEĆIH ZALIHA
 72. EKOLOSKI PROBLEMI U RURALNIM PODRUCJIMA SRBIJE
 73. EKONOMIKA KAO POSEBNA ekonomska NAUKA
 74. EKONOMIKA UGOSTITELJSTVA
 75. EKONOMSKA KRIZA
 76. EKONOMSKA STVARNOST
 77. EKONOMSKE AKTIVNOSTI I FAKTORI PROIZVODNJE
 78. EKSTERNI EFEKTI
 79. ELEKTRONSKA TRGOVINA
 80. ELEKTRONSKO BANKARSTVO
 81. ELEKTRONSKO OSIGURANJE
 82. ELEKTRONSKO POSLOVANJE
 83. ELEKTRONSKO POSLOVANJE
 84. ELEMENTI ANGAŽOVANJA SREDSTAVA
 85. ELEMENTI PROIZVODNJE I ULAGANJE U REPRODUKCIJU
 86. EVAZIJA POREZA
 87. EVROPSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ – EBRD
 88. EVROPSKA CENTRALNA BANKA
 89. EVROPSKA INVESTICIONA BANKA – EIB
 90. EVROPSKA MONETARNA UNIJA I ORGANIZACIJA EVROPSKE CENTRALNE BANKE – ECB
 91. EVROPSKA UNIJA PRVIH 50 GODINA
 92. FAKTORI MEZOEKONOMIJE
 93. FINANSIJSKI MENADZMENT
 94. FINANSIJSKI SISTEM I INSTITUCIJE
 95. FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE
 96. FINANSIJSKO PLANIRANJE
 97. FINANSIJSKO TRZISTE
 98. FISKALNA POLITIKA
 99. FISKALNI SISTEM I POLITIKA
 100. FISKNI TROSKOVI
 101. FUNKCIJE NOVCA
 102. GAUSOV ZAKON
 103. GLOBALIZACIJA I MEDJUNARODNO BANKARSTVO
 104. GLOBALIZACIJA I SOCIOLOGIJA
 105. GOVORNA POSLOVNA KOMUNIKACIJA
 106. GPS
 107. GRADJANSKO PRAVO
 108. HARTIJE OD VREDNOSTI
 109. HERCBERGOVA TEORIJA
 110. HIJERARHIJA STRATEGIJA
 111. HOTORN STUDIJE I ŠKOLA MEĐULJUDSKIH ODNOSA
 112. IMPLEMENTACIJA SAP TEHNOLOGIJE
 113. INDEKSI
 114. INDEKSI CENA
 115. INDEKSI TROSKOVA ZIVOTA
 116. INDEKSI ZARADA
 117. INDEKSNI BROJEVI
 118. INDEX VREDNOSTI
 119. INDIREKTNA KOMUNIKACIJA
 120. INDUSTRIJSKO ONEČIŠĆAVANJE VODA
 121. INFLACIJA
 122. INFLACIJA, NEZAPOSLENOST, TRANZICIJA
 123. INFORMACIONI SISTEM – SERVIS ZA ODRZAVANJE RADA SOFTVERSKOG SISTEMA
 124. INFORMACIONI SISTEM U PREDUZECU
 125. INSTITUCIJE EU
 126. INSTRUMENTALNE TEORIJE MOTIVACIJE
 127. INTEGRATIVNI PRISTUP TEORIJAMA MENADZMENTA
 128. INTERFERENCIJA SVETLOSTI
 129. INTERFONSKI SISTEM ZA 18 STANOVA
 130. INTERNET BANKARSTVO
 131. INTERNET BANKARSTVO SA POSEBNIM OSVRTOM NA SRPSKU BANKU
 132. INTERNET I SERVISI NA INTERNETU
 133. INTERNET marketing
 134. INVESTICIONA POLITIKA BANAKA
 135. INVESTICIONO BANKARSTVO
 136. ISKUSTVA ZEMALJA U TRANZICIJI
 137. ISLAMSKO BANKARSTVO
 138. ISTORIJAT BANKE I BANKARSKIH POSLOVA
 139. ISTORIJAT I STRUKTURA DOMACEG BANKARSTVA
 140. IT U HOTELIJERSTVU
 141. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
 142. IZVEŠTAJNI BILANSI
 143. IZVORI PRAVA SPOLJNE TRGOVINE
 144. KADROVIRANJE
 145. KADROVSKA POLITIKA
 146. KAPACITETI OBRTNIH SREDSTAVA
 147. KAPACITETI OSNOVNIH SREDSTAVA
 148. KAPACITETI SREDSTAVA
 149. KARAKTER I ULOGA CENTRALNE BANKE
 150. KARAKTERISTIKE GOVORA PREDSKOLSKE DECE
 151. KARAKTERISTIKE STRATEGIJE
 152. KARAKTERISTIKE STRATEGIJSKE VIZIJE
 153. KARAKTERISTIKE STRATEGIJSKOG MENADŽMENTA
 154. KEJNZIJANSKA I NEO KEJNZIJANSKA MONETARNA TEORIJA
 155. KLASIČNA ŠKOLA
 156. KLASIFIKACIJA POSLOVA U PREDUZEĆU
 157. KLASIFIKACIJA TROŠKOVA
 158. KLASISFIKACIJA BANAKA
 159. KODEKS POSLOVNE ETIKE
 160. KOMPARATIVNI BANKARSKI SISTEMI
 161. KOMUNIKACIONI ALATI KOD UVODJENJA ORGANIZACIONIH PROMENA
 162. KOMUNIKACIONI UREDJAJI
 163. KONCEPT ODRZIVOG RAZVOJA
 164. KONCEPT, STATUS I DELOKRUG NARODNE BANKE SRBIJE
 165. KONTINGENTNI (SITUACIONI) PRISTUP TEORIJAMA MENADZMENTA
 166. KONTROLA
 167. KONTROLA I REVIZIJA
 168. KONTROLA JAVNIH PRIHODA
 169. KONTROLA JAVNIH RASHODA
 170. KONTROLA NARODNE BANKE
 171. KOORDINACIJA FISKALNE I MONETARNE POLITIKE
 172. KORELACIONA ANALIZA
 173. KORISTI I TROSKOVI OD CLANSTVA U EU
 174. KORPORATIVNA KULTURA
 175. KORPORATIVNA KULTURA
 176. KORPORATIVNI IMIDZ
 177. KORUPCIJA
 178. KORUPCIJA-U-SRBIJI
 179. KREDITNA SPOSOBNOST POJEDINCA
 180. KREDITNI novac
 181. KRIPTOGRAFIJA
 182. KRIVICNA DELA PROTIV IMOVINE
 183. KRUŽENJE ANGAŽOVANIH SREDSTAVA
 184. KULTURNA POLITIKA EU
 185. KVALITET LOGISTIKE
 186. KVALITET MEZOEKONOMIJE
 187. KVALITET USLUGE
 188. KVANTITATIVNE METODE
 189. KVANTITATIVNI PRISTUP (NAUKA O UPRAVLJANJU)
 190. LICNA PRODAJA KAO OBLIK PROMOCIJE
 191. LIDER
 192. LIDERSTVO
 193. LINEARNE I INVERZNE JEDNACINE
 194. LINEARNE I INVERZNE MATRICE
 195. LOGISTIČKE AKTIVNOSTI
 196. LOGISTIČKE AKTIVNOSTI U PREDUZEĆU “KLAS”
 197. LOGISTIČKI SISTEMI
 198. LOKALNA AGENDA 21
 199. LOKALNA STRATEGIJA ZAPOSLJAVANJA
 200. LUTKARSKO POZORISTE
 201. M TRGOVINA-M COMMERC
 202. MAKRO EKONOMSKA MONETARNA STABILNOST
 203. MAKROEKONOMSKI PODACI I STANJE EKONOMIJE SAD I JAPANA
 204. MALOLETNIČKI ZATVOR
 205. MARKETING 21. VEKA
 206. MARKETING KOMUNIKACIJA
 207. MARKETING MIX
 208. MARKETING STRATEGIJA HELLO SOKOVA
 209. MARKETING USLUGA
 210. MATRICNI STAMPACI
 211. MEDJUNARODNA STANDARDIZACIJA
 212. MEDJUNARODNE BANKE I FINANSIJSKE INSTITUCIJE
 213. MEDJUNARODNI MONETARNI FOND – MMF
 214. MENADZMENT U SPORTU
 215. MENADZMENT UGOSTITELJSTVA
 216. MENADŽMENT USLUGA
 217. MERE VARIJACIJE I DISPERZIJE
 218. MERE ZA KONSOLIDACIJU BANKARSKOG SISTEMA
 219. MESTA TROŠKOVA
 220. METOD DIRECT COSTING
 221. METODE KALKULACIJE
 222. METODOLOGIJA SISTEMA OBRACUNA PO STVARNIM TROSKOVIMA
 223. MISIJA (SVRHA) PREDUZEĆA
 224. MLADI ZAGUBLJENI U TRANZICIJI
 225. MMF
 226. MODEL EKONOMIČNE KOLIČINE NARUDŽBINE
 227. MODELI SAVREMENOG ORGANIZOVANJA BANAKA
 228. MONETARNA FUKCIJA I INTERVENCIJA NARODNE BANKE
 229. MONETARNA POLITIKA
 230. MONETARNO KREDITNA MULTIPLIKACIJA
 231. MONOPOL I MONOPOLSKO PONAŠANJE NA TRŽIŠTU
 232. MOTIVACIONA TEORIJA DVA FAKTORA
 233. MSFI
 234. MULTIMEDIJA
 235. NABAVNA POLITIKA
 236. NASLEDJIVANJE
 237. NASTANAK EU
 238. NAUČNI MENADŽMENT
 239. NETO OBRTNI FOND
 240. NETSCAPE NAVIGATOR
 241. NOVAC
 242. NOVAC KAO BLAGO
 243. NOVE TEHNOLOGIJE U TEKSTILNOJ INDUSTRIJI
 244. NOVI TRENDOVI NA FINANSIJSKIM TRZISTIMA
 245. OBIČAJI U FUNKCIJI POSLOVANJA
 246. OBLICI ANGAŽOVANJA INOSTRANOG KAPITALA
 247. OBLICI PREDUZEĆA
 248. OBLICI SREDSTAVA
 249. OBLIGACIONO PRAVO
 250. OBUKA I EDUKACIJA MLJR
 251. ODGOVORNOST ETIKE POSLOVANJA
 252. ODNOS TROŠENJA I ANGAŽOVANJA SREDSTAVA
 253. ODNOSI SA JAVNOSCU
 254. ODNOSI SA JAVNOSCU KAO SREDSTVO UNAPREDJENJA SRBIJE
 255. ODNOSI SA MEDIJIMA
 256. ODRICANJE OD NASLEDJA
 257. ORGANI I ORGANIZACIJA NARODNE BANKE SRBIJE
 258. ORGANIZACIJA CENTRALNE BANKE
 259. ORGANIZACIJA I POSLOVANJE HOTELA
 260. ORGANIZACIJA I POSLOVANJE HOTELA HOLIDAY INN
 261. ORGANIZACIONA KOMUNIKACIJA
 262. ORGANIZACIONO PONAŠANJE
 263. ORGANIZOVANJE KAO FUNKCIJA MENADZMENTA
 264. OSIGURANJE
 265. OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA
 266. OSIGURANJE ODGOVORNOSTI PREVOZNIKA
 267. OSNIVANJE I POSLOVANJE SAVREMENE BANKE
 268. OSNOVI MENADZMENTA
 269. OSNOVNE FUNKCIJE CENTRALNE BANKE
 270. OTPAD U LOKALNOJ ZAJEDNICI
 271. OTPORNOST MATERIJALA
 272. OTUĐENJE U MAS-MEDIJE
 273. PAYPAL
 274. PISANA POSLOVNA KOMUNIKACIJA
 275. PLANIRANJE PROIZVODNJE I ZALIHA S OBZIROM NA NEPREDVIDIVOST POTRAŽNJE
 276. PLATEZNA SPOSOBNOST
 277. POJAM CENA
 278. POJAM I SVRHA KALKULACIJE
 279. POJAM I SVRHA ZALIHA
 280. POJAM KOMADITNOG DRUŠTVA
 281. POJAM NASLEDJA
 282. POJAM REPRODUKCIJE
 283. POJAM, SVRHA I KARAKTERISTIKE STRATEGIJE
 284. POKAZATELJI DOSTIGNUTOG NIVOA EKONOMSKE RAZVIJENOSTI
 285. POLITIKA DOHOTKA
 286. POLOZAJ ZENE
 287. POLJOPRIVREDA
 288. PONASAJE POTROSACA U RECESIJI
 289. PONASANJE FINALNIH POTROSACA
 290. POREZ
 291. POSAO MENADZERA I LICNOST
 292. POSLOVI DRZAVNE UPRAVE
 293. POSLOVNA ETIKA
 294. POSLOVNA KOMUNIKACIJA
 295. POSLOVNA KORESPODENCIJA
 296. POSLOVNE KOMUNIKACIJE
 297. POSLOVNO ODLUCIVANJE
 298. POSTAVKA I ORGANIZACIJA PROCESA U MESNOJ INDUSTRIJI
 299. POSTUPCI SA CARINSKOM ROBOM
 300. POTREBA ZA STALNIM ZALIHAMA
 301. POTREBE I MOGUCNOSTI POVECANJA PDV-A U SRBIJI
 302. POTREBE, MOTIVI I INTERESI U POSLOVANJU
 303. POVEZANOST TROŠENJA, ANGAŽOVANJA I REPRODUKOVANJA SREDSTAVA
 304. POVEZANOST TURIZMA I SPORTA
 305. POVEZIVANJE PRIVREDNIH DRUSTAVA
 306. POZICIONIRANJE PROIZVODA NA TRZISTE
 307. PRAKSA I KOMPARACIJA BANKARSKIH SISTEMA
 308. PRANJE NOVCA
 309. PRAVO EU –KONCEPT
 310. PRAVO KONKURENCIJE
 311. PRAVO NA AZIL
 312. PREDMET NAUKE O BANKARSTVU
 313. PREDMET POSLOVNE ETIKE
 314. PREDUZEĆE KAO OSNOVNI SUBJEKT TRŽIŠNE PRIVREDE
 315. PREDUZETNISTVO
 316. PREDUZETNISTVO I EKOLOSKA KRIZA
 317. PRELAZNI PERIOD
 318. PRELOMNA TACKA RENTABILNOSTI
 319. PRIMER KALKULACIJE CENE KOŠTANJA
 320. PRINCIP EKONOMICNOSTI
 321. PRINCIP PRODUKTIVNOSTI
 322. PRINCIP RENTABILNOSTI
 323. PRINCIPI IZRADE KALKULACIJE
 324. PRISTUP IZBORU STRATEGIJE(A)
 325. PRISTUPI STRATEGIJI
 326. PRIVATIZACIJA
 327. PRIVATIZACIJA I TRANZICIJA
 328. PRIVATIZACIJA NIS-A
 329. PRIVATIZACIJA TELENORA
 330. PROCES IZBORA I STRUKTURA CILJEVA
 331. PROCES KONTROLE U PREDUZECU KAO FUNKCIJA MENADZMENTA
 332. PROCES STVARANJA STRATEGIJA
 333. PROCESNI PRISTUP TEORIJAMA MENADZMENTA
 334. PROFESIONALNI INVESTITORI
 335. proizvodnja I NJENE KARAKTERISTIKE
 336. PROPORCIONALNI TROŠKOVI
 337. PSIHOLOGIJA SPORTA
 338. PSIHOLOGIJA SPORTA
 339. RACIO BROJEVI
 340. RACIONALIZACIJA TROSKOVA U MALIM I SREDNJIM PREDUZECIMA
 341. RACIONALIZACIJA TROŠKOVA
 342. RACUNOVODSTVO
 343. RADNA SNAGA KAO FAKTOR PROIZVODNJE
 344. RADNA SNAGA KAO ROBA
 345. RADNA SNAGA KAO ROBA – MARKSOVA TEORIJA RADNE VREDNOSTI
 346. RADNIČKE KLASE I ŠTRAJKOVI
 347. RAZLIČITA SHVATANJA U DEFINISANJU MENADŽMENTA
 348. RAZVOJ IS
 349. RAZVOJ VAZDUSNOG PROMETA
 350. RE -PRIVATIZACIJA BANAKA
 351. REAL TIME KERNEL LINUX
 352. REGISTRACIJA I UVOZ VOZILA
 353. REINZINJERING
 354. REKONSTRUKCIJA BANKARSKOG SISTEMA SRBIJE
 355. RELATIVNI BROJEVI
 356. RELIGIJA
 357. RETORIKA-GOVORNISTVO
 358. REVALVACIJA
 359. REVIZIJA KAPITALA
 360. REZULTATI POSLOVANJA PREDUZEĆA I NJIHOVA RASPODELA
 361. REZULTATI TRANZICIJE I DALJI KORACI
 362. RIMSKO PRAVO
 363. RIZICI U BANKARSKOM POSLOVANJU
 364. ROD I PORODICA
 365. SAMOREGULIRAJUCA MOTIVACIJA
 366. SANACIJA PRIVATIZOVANIH PREDUZECA
 367. SAVREMENA BANKA
 368. SAVREMENE TENDENCIJE U BANKARSKOM MENADŽMENTU
 369. SAVREMENE TENDENCIJE U BANKARSTVU
 370. SISTEMSKI PRISTUP TEORIJAMA MENADZMENTA
 371. SOCIJALNO-EKONOMSKE POSLEDICE STRESA
 372. SOCIOLOSKI POJAM MORALA
 373. SPOLJNA POLITIKA EU
 374. SPOLJNI DUG
 375. SREDNJE VREDNOSTI
 376. STALJINGRADSKA BITKA
 377. STANDARDI FINANSIJSKOG IZVESTAVANJA
 378. STANDARDI REVIZIJE
 379. STRANE I DIREKTNE INVESTICIJE KAO FAKTOR RAZVOJA
 380. STRATEGIJA INFORMACIONIH SISTEMA U GRADSKOJ UPRAVI BEOGRADA
 381. STRATEGIJA INVESTICIONOG PORTFELJA
 382. STRATEGIJA RAZVOJA MALIH I SRENJIH PREDUZECA
 383. STRATEGIJE PRINCIPA FINANSIJSKOG POSLOVANJA
 384. STRATEGIJSKA VIZIJA
 385. STRATEGIJSKO POZICIONIRANJE
 386. STRATEGIJSKO PREDVIĐANJE
 387. STRATESKI MENADZMENT
 388. STRUKTURNO KABLIRANJE
 389. STUDIJA REFORMA TRZISTA RADA U SRBIJI I SLOVACKOJ
 390. STUDIJA SLUCAJA
 391. STURKTURA BILANSA STANJA
 392. SUBJEKTIVNA IMOVINSKA PRAVA
 393. SUDSKA OPOMENA
 394. SUNCE
 395. SVETSKA BANKA
 396. SVETSKA BANKA – SB
 397. SVETSKI NOVAC
 398. SVRHA STRATEGIJE
 399. ŠKOLA MEĐULJUDSKIH ODNOSA
 400. TAKSE I NJIHOVA KLASIFIKACIJA
 401. TELEFONSKA KOMUNIKACIJA
 402. TEORIJA „X”
 403. TEORIJA „Y”
 404. TEORIJA „Z“
 405. TEORIJA 3-D
 406. TEORIJA HAOSA
 407. TEORIJA HIJERARHIJE MOTIVA I POTREBA
 408. TEORIJA KULTURNOG SKLADA
 409. TEORIJA OSOBINA
 410. TEORIJA RASTA
 411. TEORIJE MENADŽMENTA
 412. TEORIJE MENADŽMENTA I ORGANIZACIONO PONAŠANJE
 413. TEORIJE MOTIVACIJE
 414. TESTAMENT
 415. TESTIRANJE OPCIJA
 416. TQM
 417. TRADICIONALNI I ALTERNATIVNI TRANSFERI RIZIKA KAO OBLICI UPRAVLJANJA RIZIKOM OSIGURANJA
 418. TRANSFORMACIJA BANKARSKOG SISTEMA
 419. TRANSNACIONALNA BANKA
 420. TRANSPORTNO OSIGURANJE
 421. TRANZICIJA BANKARSKOG SEKTORA SRBIJE
 422. TRANZISTORI I POLUPROVODNICI
 423. TRI GENERIČKE STRATEGIJE
 424. TRIGONOMETRIJA
 425. TROSKOVI MATERIJALA
 426. TROSKOVI PREDMETA RADA
 427. TROSKOVI RADNE SNAGE
 428. TROSKOVI REZIJSKOG MATERIJALA
 429. TROSKOVI SREDSTAVA ZA RAD
 430. TROŠENJE SREDSTAVA U REPRODUKCIJI KAO OBLIK ULAGANJA
 431. TROŠKOVI PREMA NAČINU UKALKULISAVANJA U CENU KOŠTANJA
 432. TROŠKOVI UPRAVLJANJA ZALIHAMA
 433. TRZISTE DERIVATA
 434. TRZISTE HARTIJA OD VREDNOSTI
 435. TRZISTE NOVCA
 436. TURISTICKO POSLOVANJE
 437. TURISTIČKO UGOSTITELJSTVO
 438. TURIZAM I HOTELIJERSTVO
 439. TUTISTICKI POTENCIJAL REKA I PLANINA U CRNOJ GORI
 440. UGOVOR LICENCA
 441. UGOVOR O OSIGURANJU
 442. ULAGANJE U REPRODUKCIJU
 443. ULOGA CILJEVA U STRATEGIJSKOM UPRAVLJANJU
 444. ULOGA MEDJUNARODNOG SPEDITERA U REALIZACIJI DRUMSKOG TRANSPORTA
 445. ULOGA MEDJUNARODNOG SPEDITERA U REALIZACIJI MULTIMODALNOG TRANSPORTA
 446. ULOGA MEDJUNARODNOG SPEDITERA U REALIZACIJI RECNOG TRANSPORTA
 447. ULOGA MEDJUNARODNOG SPEDITERA U REALIZACIJI VAZDUSNOG TRANSPORTA
 448. ULOGA MEDJUNARODNOG SPEDITERA U REALIZACIJI VODENOG TRANSPORTA
 449. ULOGA MEDJUNARODNOG SPEDITERA U REALIZACIJI ZELEZNICKOGTRANSPORTA
 450. ULOGA ŠPEDITERA U OSIGURANJU ROBE
 451. ULOGA VELIKIH PREDUZECA U SVETKOJ PRIVREDI
 452. UMETNOST, SOCIOLOGIJA I DRUŠTVO
 453. UPRAVLJANJE KADROVIMA
 454. UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA
 455. UPRAVLJANJE TROSKOVIMA
 456. UPRAVLJANJE ZALIHAMA NA NIVOU LOGISTIČKE MREŽE
 457. UPRAVNI POSTUPAK
 458. UTICAJ ANGAŽOVANIH SREDSTAVA NA EFIKASNOST POSLOVANJA PREDUZEĆA
 459. UTICAJ BANKARSKOG SEKTORA NA PLATNOBILANSNA KRETANJA
 460. UTICAJ KRIZE NA SRBIJU
 461. UTICAJ KVALITETA NA PROFITABILNOST
 462. UTICAJ SREDSTAVA NA KVALITET EKONOMIJE
 463. UTICAJ ŠKARTA I DORADE NA CENU KOŠTANJA INDUSTRIJSKOG PROIZVODA
 464. UTROSCI PREDMETA RADA-MATERIJALA
 465. UTROSCI RADNE SNAGE
 466. UTROSCI SREDSTAVA ZA RAD
 467. UTVRĐIVANJE POSLOVNIH REZULTATA
 468. UVOD U TEORIJU SISTEMA
 469. UVOD U UPRAVLJANJE ZALIHAMA
 470. UZROCI DRUŠTVENIH PROMENA I PROCESA
 471. VALJANO UPRAVLJANJE KADROVIMA
 472. VARIJABILNI
 473. VELIKA DEPRESIJA
 474. VELIKA EKONOMSKA KRIZA
 475. VERBALNI I NEVERBALNI KOMUNIKACIJSKI PRISTUPI
 476. VESTACKA  INTELIGENCIJA
 477. VEZA IZMEĐU CENE I NIVOA KVALITETA
 478. VRSTE CARINA PREMA NAČINU OBRAČUNA I NAPLATE
 479. VRSTE KALKULACIJE
 480. VRSTE POSLOVA NARODNE BANKE
 481. VUK KARADZIC KAO REFORMATOR SRPSKOG JEZIKA
 482. WEB 3.0
 483. XML TEHNOLOGIJE
 484. ZAKONODAVNA POLITIKA EVROPSKOG PARLAMENTA
 485. ZAŠTITA NA RADU I ZDRAVLJE ZAPOSLENIH
 486. ZNAČAJ INTERKULTURALNOSTI ZA SAVREMENE MEĐUNARODNE ODNOSE SA OSVRTOM NA INTERKULTURNI MENADŽMENT
 487. ZNAČAJ ŠPEDITERA KOD CARINJENJA ROBE
Advertisements